Objectius curriculars

Aquest projecte pot referir-se als següents objectius de primària:

- Posar-se en situació de viure la música: cantar, escoltar, ballar i interpretar, mantenint una actitud receptiva cap a l’expressió musical i les seves manifestacions.

- Conèixer i apreciar críticament algunes de les possibilitats dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació en les quals intervenen la imatge i el so. Descobrir-hi significats d’interès expressiu i estètic i utilitzar-los com a recursos per a l’observació, la recerca d’informació i l’elaboració de produccions pròpies, ja sigui de manera autònoma o en combinació amb altres mitjans i materials.

- Conèixer, valorar i gaudir de les diferents manifestacions artístiques i intervencions artístiques urbanes de l’entorn, tant del patrimoni cultural propi de les Illes Balears com d’altres pobles, col·laborant en la conservació i en la renovació de les formes d’expressió locals i apreciant l’enriquiment que suposa l’intercanvi amb persones de diferents cultures que comparteixen un mateix entorn.

- Desenvolupar una relació d’autoconfiança amb la producció artística personal, respectant les creacions pròpies i les dels altres, desenvolupant capacitats de diàleg i sabent rebre i expressar crítiques i opinions constructives.

- Planificar i realitzar produccions artístiques, d’elaboració pròpia o ja existents, individualment i de manera cooperativa, assumint diferents funcions i col·laborant en la resolució dels problemes que es presentin per aconseguir un producte acabat satisfactori.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada